0
0,00
  • Lege winkelwagen.

    Uw winkelwagen is leeg.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Legacy Scale Models B.V., gevestigd aan de Verrijn Stuartlaan 17, 2288 EK Rijswijk

1. Definities
1.1 Leverancier: de vennootschap onder firma naar Nederlands recht Legacy Scale Models B.V. te Rijswijk;
1.2 Klant: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of andere entiteit die met Leverancier een overeenkomst sluit of heeft gesloten, of aan wie door of namens Leverancier een aanbod of offerte wordt of is gedaan of gericht, of aan wie of in opdracht van, door of namens Leverancier een levering wordt of is gedaan, of in opdracht of ten behoeve van wie door of namens Leverancier een of meer diensten worden of zijn verricht handelende in de uitoefening van een beroep of een bedrijf;

2. Persoons- en verkeersgegevens
2.1 Leverancier is voorzien van een SSL certificaat, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit houdt in dat Leverancier met betrekking tot beveiliging van gegevens aan alle wettelijke eisen voldoet en hier constant naar streeft;
2.2 Leverancier staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens zal invoeren of anderszins ter beschikking zal stellen van Klant;
2.3 Persoonsgegevens worden, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, enkel aan derden verstrekt, als daar een uitdrukkelijke toestemming van de Klant voor is;
2.4 Leverancier staat ervoor in dat een ieder die handelt onder het gezag van Leverancier, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar Klant de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van klanten, behoudens afwijkende wettelijke bepalingen;
2.5 Klant staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en/of verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht;
2.6 Klant vrijwaart Leverancier tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens en/of de uitvoering van de overeenkomst.

3. Geheimhouding
3.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

4. Toepasselijkheid
4.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van, alle overeenkomsten en aanbiedingen, inclusief offertes, en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien schriftelijk door Leverancier en de Klant overeengekomen;
4.2 Leverancier biedt de Klant een redelijke mogelijkheid om van deze algemene voorwaarden kennis te nemen op een zodanige wijze dat deze oor de Klant kunnen worden opgeslagen en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming;
4.3 Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt de Klant geacht akkoord te gaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden;
4.4 De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen;
4.5 De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde op kosten van Leverancier, op verzoek van de Klant worden toegezonden;
4.6 In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen in de algemene voorwaarden en de overeenkomst, prevaleert de tekst van de overeenkomst en de dienstbeschrijving op de algemene voorwaarden.
4.7 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of wordt vernietigd, zullen alle andere bepalingen volledig van kracht blijven. Iedere eventuele nietige of vernietigde bepaling kan door Leverancier terstond worden vervangen door een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk de juridische en economische strekking van de nietige of vernietigde bepaling benadert.

5. Aanbiedingen
5.1 Alle van Leverancier uitgaande offertes, prijsopgaven, prijscouranten, aanbiedingen en andere verklaringen schriftelijk en/of mondeling van een vertegenwoordiger en/of werknemer van Leverancier, zijn vrijblijvend en gelden gedurende een periode van 30 dagen na datum van het uitbrengen daarvan, tenzij er uit de bescheiden een andere termijn van geldigheid blijkt;
5.2 Op het moment dat de Klant een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt de Klant niet alsnog in aanmerking voor een korting of andere voorwaarden van deze eerdere of latere actie(s) cq. aanbieding(en). Dit is ook van toepassing op nabestellingen.
5.3 Aanbiedingen en beschrijvingen in de aanbieding, catalogi, ontwerpen, modellen, begrotingen etc. zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het eigendom van Leverancier. Dergelijke documentatie mag niet zonder toestemming van Leverancier gekopieerd en/of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt en dienen op eerste verzoek van Leverancier te worden geretourneerd.
5.4 Leverancier kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden indien de Klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
5.5 Leverancier kan niet aan zijn prijs/prijzen worden gehouden indien de Klant had behoren te begrijpen dat de prijs/prijzen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
5.6 Leverancier heeft het recht om zonder opgave van redenen een op basis van een vrijblijvende aanbieding bij haar geplaatste opdracht niet te accepteren. Op Leverancier rust niet de plicht om na een vrijblijvende aanbieding bij haar geplaatste opdracht te herroepen, al zal Leverancier de Klant veelal ervan verwittigen dat een order niet in behandeling zal worden genomen (zonder daartoe gehouden te zijn).
5.7 Indien een opdracht door een partner niet uitgevoerd kan worden of wordt geweigerd, is Leverancier gerechtigd de opdracht ook te doen weigeren.

6. Totstandkoming overeenkomsten en wijziging
6.1 Alle overeenkomsten, alsmede wijzigingen daarvan, komen tot stand indien en voor zover leverancier schriftelijk aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht alle tussen partijen gemaakte afspraken te bevatten;
6.2 Aan onderhandelingen kan door de klant geen rechten worden ontleend totdat tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen.
6.3 Als er sprake is van een eerder uitgebrachte offerte, dan wordt deze als aanvaard geacht op het moment dat de Klant in de persoonlijke klantomgeving de offerte accepteert.
6.4 Voor bestellingen die online worden geplaatst, wordt de bestelling als definitief geacht op het moment dat de Klant de bestelling voltooid.
6.5 Van de aanvaarding wordt altijd door Leverancier een bevestigingsmail verzonden aan de Klant. Tot dat moment is de Klant gerechtigd de aanvaarding in te trekken en daaruit vloeiende de overeenkomst te ontbinden
6.6 Indien er sprake is van een mondelinge opdracht, geldt de overeenkomst doordat Leverancier geheel of gedeeltelijk met de uitvoering van een opdracht aanvang neemt.
6.7 Op het moment dat Leverancier gegronde redenen heeft de aanvraag cq. bestelling af te wijzen is hij daartoe gerechtigd. Hiervan wordt de Klant binnen het wettelijke redelijke kader cq. termijn op de hoogte gesteld. Op het moment dat Leverancier gegronde redenen heeft aan de aanvraag cq. Bestelling extra ‘eisen/voorwaarden’ te stellen is hij daartoe gerechtigd. Hiervan wordt de Klant binnen het wettelijke redelijke kader cq. termijn op de hoogte gesteld.

7. Prijzen
7.1 Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.
7.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de prijzen van Leverancier gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Leverancier worden geheven c.q. door derden ten laste van leverancier worden gebracht.
7.3 Leverancier is gedurende de looptijd van een overeenkomst gerechtigd haar prijzen, tarieven en/of vergoedingen aan te passen op basis van ontwikkelingen van het prijsniveau in de markt.

8. Facturering en betaling
8.1 Tenzij Leverancier en Klant anders overeenkomen zal Klant de zijn in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen 14 dagen na factuurdatum aan leverancier betalen.
8.2 Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is de klant in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofden dan ook, van Leverancier op Klant onmiddellijk opeisbaar. Vanaf dat moment zal Klant aan Leverancier wettelijke rente verschuldigd zijn te vermeerderen met eventuele buitengerechtelijke incassokosten, welke 15% van de openstaande hoofdsom belopen.
8.3 De Leverancier behoudt zich het recht voor orders of overeenkomsten niet of niet langer uit te voeren, indien door de Klant vorige leveranties niet zijn betaald, of de Klant anderszins op enige wijze zijn verplichtingen tegenover de Leverancier niet is nagekomen of niet-nakoming dreigt. De Klant is gehouden tot betaling van de als gevolg hiervan door de Leverancier te lijden schade. De Leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de Klant ten gevolge van het niet uitvoeren van orders.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 De eigendom van de goederen gaat pas over op de klant nadat deze al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst aan leverancier verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan.
9.2 Voordat de eigendom van de goederen op klant is overgegaan, is klant niet gerechtigd de producten in gebruik te geven of te bezwaren. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Klant onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van de Leverancier. Klant staat in voor teruggave van de goederen;
9.3 Indien derden beslag leggen, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, is de Klant verplicht Leverancier zo snel al redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
9.4 De Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10. Ontbinding
10.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar (blijvend) tekort schiet in de nakoming van zijn (wezenlijke) contractuele verplichtingen ingevolge de overeenkomst;
10.2 Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Leverancier bevoegd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling is vereist, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de Klant:
a) surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan haar is verleend;
b) in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
c) toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van een verplichting uit de overeenkomst, dan wel het voor Leverancier voorzienbaar is dat de Klant tekort zal schieten.
10.3 De ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat Leverancier gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie. Alle vorderingen van Leverancier die zij op dat moment op de Klant heeft of zal verkrijgen, zullen terstond en volledig opeisbaar zijn. Rechten en plichten uit de overeenkomst tussen Leverancier en de Klant, die naar hun aard en inhoud bestemd zijn om voort te duren, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de overeenkomst.

11. Aansprakelijkheid levering roerende zaken en andere diensten
11.1 Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Leverancier of haar ondergeschikten is zij niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van directe of indirecte schade – waaronder begrepen schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of beroep van de Klant, immateriële en materiële schade, bedrijfs- of stagnatieschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de Klant als bij derden – als gevolg van of verband houdende met het gebruik of verbruik van door Leverancier geleverde zaken of door Leverancier verrichte werkzaamheden dan wel veroorzaakt door hulppersonen die voor het uitvoeren van werkzaamheden of het leveren van zaken zijn ingeschakeld, dan wel veroorzaakt door hulpzaken die bij de levering of de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
11.2 Leverancier is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van derden van wie Leverancier zich bij de uitvoering van een overeenkomst bedient.
11.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor gevolgschade bij de Klant of derden. Indien materialen voor de dienst worden geleverd door de Klant dan wel door of namens haar het gebruik van bepaalde materialen of zaken wordt bedongen, is Leverancier niet aansprakelijk voor gebreken, die door het gebruik van die materialen of zaken ontstaan noch voor de daaruit voortvloeiende schade.
11.4 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of materialen en/of werkomstandigheden, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
11.5 De totale aansprakelijkheid van Leverancier, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de op basis van die overeenkomst betaalde prijs. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a) aantoonbare redelijke kosten die de Klant zou moeten maken om de prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst wordt ontbonden of indien de schade is te wijten aan de Klant;
b) materiële schade aan andere eigendommen van de andere partij en/of derden;
c) aantoonbare redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, mits de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
d) aantoonbare redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, mits de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
e) De aansprakelijkheid van Leverancier voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan € 100.000,-.
11.6 De Klant vrijwaart Leverancier en medewerkers van Leverancier voor alle aanspraken van derden, in het bijzonder wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Klant aan een derde is geleverd.

12. Zekerheidstelling
12.1 Indien naar het oordeel van Leverancier daartoe redenen aanwezig zijn, is Leverancier te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de Klant op een door Leverancier te bepalen wijze zekerheid zal stellen voor de nakoming van haar betalingsverplichting ten opzichte van Leverancier. De zekerheidstelling kan geschieden in de vorm van een door de Klant te stellen bankgarantie ten behoeve van Leverancier.
12.2 De zekerheidstelling dient binnen 14 dagen na een schriftelijk verzoek daartoe van Leverancier aan de Klant te worden bewerkstelligd. Bij gebreke van een (tijdige) zekerheidstelling als bedoeld in de voornoemde bepaling, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.

13. Levering en risico
13.1 De levering van de goederen, de bepalingen omtrent de kosten van de aflevering en de overgang van het risico geschieden, indien dit in de offerte of opdrachtbevestiging tot uitdrukking is gebracht, volgens de in het handelsverkeer gebruikelijke condities. De Incoterms van de internationale Kamer van Koophandel zijn daarop van toepassing.
13.2 Indien de in artikel 7.1 bedoelde condities niet zijn overeengekomen, geschiedt de aflevering en de risico overgang van de goederen steeds op de plaats en het tijdstip waarop de goederen gereed zijn voor verzending aan klant.
13.3 Indien de klant de producten niet of niet tijdig afneemt, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Leverancier is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van klant op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Klant blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en de kosten verschuldigd.

14. Retentierecht
Op alle goederen welke zich van of namens de klant onder leverancier bevinden, ongeacht de oorzaak of de reden daarvan, heeft de leverancier een retentierecht zolang de klant niet aan al zijn verplichtingen, uit welke hoofde dan ook, ten opzichte van leverancier heeft voldaan.

15. Overmacht
15.1 Indien leverancier door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht in de zin van artikel 6:75 BW) niet aan haar verplichtingen jegens klant kan voldoen, wordt de overeenkomst opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
15.2 Indien de overmacht van blijvende of langdurige aard is, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

16. Aansprakelijkheid en vrijwaring
16.1 Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht inzake (producten)aansprakelijkheid mocht voortvloeien, is Leverancier is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die klant of een derde ter zake van de goederen mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.
16.2 Eventuele contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van leverancier is te allen tijde beperkt tot het laagste bedrag van dan wel het bedrag van de overeengekomen prijs als bedoeld in de order ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan, dan wel het bedrag dat door de Aansprakelijkheidsverzekering van leverancier gedekt wordt.
16.3 Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van leverancier zal de klant leverancier vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten en zal hij leverancier alle schade vergoeden die leverancier lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

17. Geschillen, toepasselijk recht
17.1 Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomsten de totstandkoming daarvan, is Nederlands recht van toepassing al
17.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, de totstandkoming daarvan of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van het arrondissement van leverancier, net dien verstande dat leverancier het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen klant aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vordering kennis te nemen.

Login

Lost your password?